Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ
Call for Paper
คำแนะนำในการเตรียม
และขั้นตอนในการส่งบทความ
ค้นหาบทความ
อ่านฉบับย้อนหลัง
ติดต่อสอบถาม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
Untitled Document
1. การพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตาม template ที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
  ดาวน์โหลด Template
2. บทความอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่องมีความยาวประมาณ 10 - 15 หน้าของ template
3. ผู้เขียนบทความทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ - นามสกุล ของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด และอีเมลล์ ให้ชัดเจน
4. บทคัดย่อ 1 คอลัมภ์มีความยาวประมาณ 15 บรรทัด และมีคำสำคัญ (Keywords) 4-5 คำ โดยบทควมภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษด้วย
5. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง แบ่งเป็น 2 คอลัมภ์
 
5.1 บทความวิจัยควรประกอบด้วย ความนำ วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐาน (ถ้ามี) วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง
5.2 บทความวิชาการประกอบด้วย ความนำ สรุปผล ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง รายงานอ้างอิงภาษาไทย ก-ฮ และตามด้วยภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) ตามรูปแบบที่กำหนด
หมายเหตุ ตาราง และภาพประกอบให้แทรกในเนื้อเรื่อง โดยจัดเป็น 1 คอลัมภ์
6. ต้นฉบับสามารถส่งได้ทางระบบ ออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยกองบรรณาธิการจะนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ ตามสาขาวิชา เพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมก่อนการตอบรับ (ใช้เวลา 45 วัน)
7. เมื่อบทความได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด (45 วัน)
 
การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
           ในกรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี (APA) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้า ที่ข้อมูลปรากฎอยู่ (ชื่อ นามสกุล, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ตัวอย่างเช่น
           (ธวัชชัย สันติวงษ์, 2540, น. 142)
           (Fuchs, 2004, p. 21)
           ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ให้ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง มีดังนี้
  1. หนังสือ

           ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่พิมพ์.
           ประคอง กรรณสูต. (2541). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
           Sharp, W. F. (1985). Investment (3rd ed.). New Jersey: Prentice-Hall.

  2. ชื่อบทในหนังสือรายงานการประชุม

           Hay, S. P. (1975). Political parties and the community-society continuum. In W. N.
                      Chambers & W. D. Burnham (Eds.), The American party systems Stage of
                      political development (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
           สุไร พงษ์ทองเจริญ. (2539). สาระสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา. ใน
                      เอกสารการสอนชุดวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2, หน่วยที่ 9).
                      นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.         

  3. วารสาร

           ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.
           สุจินต์ สิมารักษ์. (2550) หลากหลายปัญหาการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย. วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,
                      27
(2), 53-57.         

  4. หนังสือพิมพ์

           ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า.
           ศรีสกุล ลีวาพีระพันธ์. (2545, กรกฎาคม 11). จับทีวีใส่กระเป๋าเขาทำกันอย่างไร?. มติชน, หน้า 19.         

  5. วิทยานิพนธ์

           กอบกุล สรรพกิจจำนง. (2541). การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนานโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับ
                       สถาบันอุดมศึกษาไทย
. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

           ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่เอกสาร). ชื่อเรื่อง. ค้นจาก (ระบุ URL ที่สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).
           มานพ แก้วผกา. (2549). เศรษฐกิจพอเพียง กับการค้าเสรีไปด้วยกันได้จริงหรือ. ค้นจาก                                                   http://www.ftawatch.org
           Prizker,T. J. (1989). An early fragment from central Nepal. Retrieved from
                      http://www.ingress.com/-astranart/pritzker.html

           
 
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เลขที่ 200 ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Tel. : 0 25771028 - 31 ต่อ 377
Fax : 0 25771053
e-Mail : [email protected]
Untitled Document Last updated (28April 2018) Copyright 2018 Desing by Department of Informatics