Untitled Document
>ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage โทร. ๐๒-๕๗๗-๑๐๒๘-๓๑ ต่อ ๓๗๗ โทรสาร. ๐๒-๕๗๗-๓๐๕๙
Untitled Document
หน้าแรก
กองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ
Call for Paper
คำแนะนำในการเตรียม
และขั้นตอนในการส่งบทความ
ค้นหาบทความ
อ่านฉบับย้อนหลัง
ติดต่อสอบถาม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
Untitled Document


ประวัติ/ความเป็นมา  
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU Heritage) ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ISSN 2286-6183 เดิมมีกำเนิดพร้อมฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ด้วยความหลากหลายของบทความและต้องการให้มีความชัดเจนของการเป็นแหล่งข้อมูล จึงได้มีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2554 โดยใช้การนับเวลาการเผยแพร่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ จนถึงปี พ.ศ. 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มการออกเผยแพร่วารสารเป็นปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) และในปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเล่มหนังสือเป็นการผลิตแบบ CD ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน2561) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง โดยการผลิตเป็น Flash Drive ส่งมอบให้สมาชิก หากไม่ได้สมัครสมาชิก สามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่านบทความได้ที่ https://eauheritage.eau.ac.th/ หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center: TCI) ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจำ บุคคลภายนอก ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคม โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ และบุคคลภายนอกนำเสนอผลงานวิชการในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
นโยบายการรับบทความ
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีความยินดีรับตีพิมพ์บทความสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. ผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
2. การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Review) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
3. ข้อความที่ปรากฏภายในบทความแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการและคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา และการตรวจร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง
4. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
5. ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://eauheritage.eau.ac.th/ หรือ https://www.tci-thaijo.org/ร
  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาคาร ชวน ชวนิชย์ ชั้น 4 ห้อง C423 เลขที่ 200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2577-1028 ต่อ 377, 378 อีเมล์ [email protected]
ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายลละเอียดการส่งบทความ ซึ่งระบุไว้ใน website https://eauheritage.eau.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/
 
กำหนดการเผยแพร่  
     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กำหนดออกเผยแพร่ราย 4 เดือน ปีละ 3
     ฉบับ ดังนี้
     ฉบับที่ 1: มกราคม-เมษายน (กำหนดออก เมษายน)
     ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม (กำหนดออก สิงหาคม)
     ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม (กำหนดออก ธันวาคม)
ที่ปรึกษา
อาจารย์โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดี
อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Editorial Advisory Board)
ศาสตราจารย์ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์ จงจิตร์ หิรัญลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ บุญมี เณรยอด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
บรรณาธิการ
อาจารย์นันทิยา จรูญแสง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ เชาว์ โรจนแสง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ โคริน เฟื่องเกษม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาส ภาวินันทน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญาพิมพ์ อุสาโห จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mr.O. Leorard Trudo มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Mr.Joseph C. Gumbel สำนักงานทนายความบำรุง
เลขานุการ
นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม
อาจารย์วิลาวรรณ สุขมาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
พิสูจน์อักษรประจำฉบับ
นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นายคีตกานต์ มัธหา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การจัดพิมพ์  
ผลิตเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (Flash Drive) และเผยแพร่ฉบับ Online ที่ website https://eauheritage.eau.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/
แหล่งผลิต  
ศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ/ กองบรรณาธิการวารสาร
 
Untitled Document Last updated (28April 2014) Copyright 2014 Desing by Department of Informatics