ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย


        คำแนะนำ : - สมัคร On-line โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง (กรุณาชำระเงินหลังจากสมัคร On-line ภายใน 7 วัน )

                             - โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่มี * ให้ครบถ้วน


        ชื่อ
* นามสกุล *

        บุคคลภายใน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย  

        บุคคลทั่วไป นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย       หน่วยงาน
        เลขบัตรประจำตัวประชาชน : *
        ทีอยู่ในการจัดส่งวารสาร *
        เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
        แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
       รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ * อีเมล์ *

       
กลุ่มสาขาวิชาที่ต้องการ *
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ประเภทการสมัคร *
        ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :
      1 ปี 2 ฉบับ เป็นเงิน 600 บาท    2 ปี 4 ฉบับ เป็นเงิน 1,000 บาท     5 ปี 10 ฉบับ เป็นเงิน 2,000 บาท
       ท่านต้องการตีพิมพ์บทความในวารสารหรือไม่ *
            ต้องการตีพิมพ์    ไม่ต้องการตีพิมพ์    

        ท่านต้องการตีพิมพ์บทความในวารสารเป็นภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
            บทความภาษาไทย จำนวนเงิน 3,000 บาท    

            บทความภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 5,000 บาท    
 

      หมายเหตุ :  หากมีข้อแก้ไข/ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก/เปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก/หรือข้อสงสัยใดๆ
                        สามารถติดต่อบรรณาธิการได้ที่ [email protected]