ใบสมัครสมาชิก-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย


        คำแนะนำ : - สมัคร On-line โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง (กรุณาชำระเงินหลังจากสมัคร On-line ภายใน 7 วัน )

                             - โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่ม * ให้ครบถ้วน


  ชื่อ
* นามสกุล *

  บุคคลภายใน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย  

  บุคคลทั่วไป นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย       หน่วยงาน
  เลขบัตรประจำตัวประชาชน : *
  ทีอยู่ในการจัดส่งวารสาร *
  เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
  แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ * อีเมล์ *
  กลุ่มสาขาวิชาที่ต้องการ *
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประเภทการสมัคร *
      1 ปี 2 ฉบับ เป็นเงิน 600 บาท    2 ปี 4 ฉบับ เป็นเงิน 1,000 บาท     5 ปี 10 ฉบับ เป็นเงิน 2,000 บาท     ไม่ต้องการสมัครสมาชิก
  ท่านต้องการตีพิมพ์บทความในวารสารหรือไม่ *
      ต้องการตีพิมพ์    ไม่ต้องการตีพิมพ์    
  ท่านต้องการตีพิมพ์บทความในวารสารเป็นภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
      บทความภาษาไทย จำนวนเงิน 3,000 บาท    

      บทความภาษาอังกฤษ จำนวนเงิน 5,000 บาท    
 

หมายเหตุ :  หากมีข้อแก้ไข/ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก/เปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก/หรือข้อสงสัยใดๆ
                  สามารถติดต่อบรรณาธิการได้ที่ eauheritage@eau.ac.th